POLITIKA PRIVATNOSTI
Privredno društvo TOMIĆ TIM SISTEM d.o.o. Beograd poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose.
Obezbedićemo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama Evropske unije. Ova Politika privatnosti omogućava Vam da saznate šta je podatak o ličnosti, kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajta.
Podatak o ličnosti
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Rukovalac podacima o ličnosti
Rukovalac podacima o ličnosti je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.
U ovom slučaju rukovalac podacima o ličnosti je TOMIĆ TIM SISTEM d.o.o. Beograd
Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću e-mail adresu: info@in-via.rs
Povreda podataka o ličnosti
Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.
Čuvanje i rokovi čuvanja podataka o ličnosti
Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog Ugovora, čuvaju se u periodu od 10 godina ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan drugim zakonom koji obavezuje rukovaoca da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti.
Podaci koji se čuvaju na osnovu informisanog pristanka čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog opoziva, a sami podaci se brišu ili anonimizuju.
 
Informisani pristanak znači da smo Vas prethodno obavestili detaljno o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka, između ostalog i putem ovog Obaveštenja, i da ste nakon toga prihvatili obradu na opisani način. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, ovlašćeni ste da taj pristanak u svakom trenutku opozovete, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena. Opoziv se vrši na različite načine u zavisnosti od svrhe za koju su konkretni podaci prikupljeni, na primer slanjem emaila da ne želite više da budete na našoj mejling listi, itd.
PRAVA KORISNIKA
Korisnik ima:
– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
– pravo na zahtevanje ispravke podataka
– pravo na brisanje podataka
– pravo na prenos podataka
– pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti
– pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka
– pravo ograničavanja obrade podataka
– pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade
U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na e-mail: info@in-via.rs
DELJENJE PODATAKA
Vaši podaci mogu biti preneti trećim licima kao što su IT kompanije koje održavaju naše informacione sisteme ili razvijaju našu internet stranicu, licima koja u naše ime i za naš račun vrše određene radnje obrade, marketinškim agencijama kao i drugim našim partnerima.
U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši partneri čuvaju tajnost i bezbednost Vaših podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti, te da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju obaveze propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima.
Vaši podaci mogu biti prosleđeni državnim organima i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.
Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane TOMIĆ TIM SISTEM d.o.o. Beograd, Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.
Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših partnera.
KOLAČIĆI ZA INTERNET SAJTOVE
Na našem sajtu koristimo kolačiće.
Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije.
Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt.
Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom.
Kolačiće ili druge slične tehnologije koristimo da naša veb stranica funkcioniše brže i da se lakše koristi, u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika, u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb lokacije i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.
Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.
Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.
DODATNE INFORMACIJE I PITANJA
Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mail: info@in-via.rs
PRIHVATANJE I POČETAK VAŽENJA POLITIKE PRIVATNOSTI
Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.
Ova Politika privatnosti se primenjuje od 01.12.2022. godine.
Ovo Politika privatnosti se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.